Ogłoszenia

Ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie Dz.U.2019.0.1781 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. informujemy, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest – CEN-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ul. Chorzowska 12d, NIP 626-275-81-55, REGON 278295876, KRS 0000214650.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest mgr Dariusz Dubiel, kontakt: IOD@cen-med.pl
3) dane osobowe pacjentów/świadczeniobiorców przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczenia innych usług medycznych, zarządzania udzielania usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej (tj. art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. b – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. c – gdy uprawnienie do przetwarzania danych wynika z przepisów ustawy).
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat wynikający z okresu ustawowego przechowywania dokumentacji medycznej.
5) osoba, której dane zostały zgromadzone ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia*, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody* w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) osoba, której dane zostały zgromadzone ma prawo wniesienia skargi do GIODO (wg nowych przepisów do Prezesa Urzędu Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r.;
7) podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym otrzymania świadczenia /usługi medycznej finansowanych ze środków publicznych;
8) Udostępnianie danych może następować organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
9) Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

– Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
– Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
– Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.